VIETV IS THE LARGEST VIETNAMESE TELEVISION NETWORK WITH THE MOST AFFILIATES IN THE UNITED STATES
Top News
Nhân Sự Hồng hơn Chuyên
Chương trình bình luận là chương trình đưa ra những nhận định sắc bén về những biến động chính trị của Hoa Kỳ , quốc tế và Viet Nam.. Bình Luận Thời Sự cũng sẽ phân tích tường tận về những tác động và sự liên đới giữa chính trị và kinh tế trên toàn thế giới.Bình luận được biên soạn bởi những cộng tác viên và những bloggers nổi tiếng
Published 09 Feb, 2018
TV SHOWS
«»
Total Visitors: 174134Today Visitors: 7807